භූ-ඉංජිනේරු සිද්ධීන්

බදාදා, ජුනි 3, 2020
8: 00am
AEC Next Technology Expo + සම්මේලනය සැපයුම්කරුවන්ගේ ප්රධාන වෙළඳ ප්රදර්ශනය හා මධ්යස්ථ සම්මන්ත්රණය ...
බදාදා, ජුනි 3, 2020
8: 00am
3D සංවේදනය, සැකසුම් හා දෘශ්‍යකරණ මෙවලම් සහ පද්ධති කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති ප්‍රමුඛතම විකුණුම්-උදාසීන අවස්ථාවට ඇතුළත් වන්නේ ...
සඳුදා, ජුනි 8, 2020
12: 00am
ජියෝමැටිකා ඇන්ඩිනා යනු සමීක්ෂණයේ, කළමනාකරණයේ සහ ගැති ...
සඳුදා, ඔක්තෝබර් 12, 2020
8: 00am
බෙන්ට්ලිගේ වසරේ යටිතල පහසුකම් වලදී 2019 සම්මේලනය ලොව ප්රමුඛ පෙළේ විධායකයින්ගේ ගෝලීය රැස්වීමක් ...