සංගණන සඳහා අත්පොත හා හොඳම පරිචයන් සංග්රහය

PDF අනුවාදය බාගත කරන්න මෙන්න

සංඛ්යා ලේඛන සඳහා වූ අත්පොත - තාක්ෂණික කාණ්ඩයේ

කැ.අ.නාගරික උප්පරවැට්ටියම් අත්පොතග්රාමීය සංඛ්යා ලේඛනඩිජිටල් සංඛ්යා ලේඛන නඩත්තු අත්පොත්කටුනායක සැලසුම් අත්පොතමාණ්ඩලික පුහුණු අත්පොත

සංඛ්යා ලේඛන සඳහා වූ අත්පොත - තාක්ෂණික ශ්රේණි වලින්

ඩිජිටල් සිතියම් ගත කිරීමේ සිතියමසංඛ්යා ලේඛන ලැයිස්තුවභූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ අත්පොත (සංඛ්යාලේඛන SIG)ඩිජිටල් කැටි නඩත්තුවසංචලනය සමග ජාතික හුවමාරු අත්පොතඋද්භිදිකා උපකරණ පිළිබඳ පරිහරණය

සංගණන සඳහා වූ අත්පොත - පරිපාලන ශ්රේණිවල

ගංවතුර වටිනාකම් අත්පොතපරිපාලන සීමාවන්ගේ අත්පොතනාගරික වටේටර්වල අත්පොතභෞමික ඇණවුම් කිරීමේ අත්පොතනියාමක අත්පොත නාගරික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ වියබහු කාර්ය සංගණන අත්පොත

සංඛ්යා ලේඛණ සඳහා වූ අත්පොත - ශ්රේණි ප්රායෝගික භාවිතයන් සහ ජනප්රිය අනුවාදය වෙතින්

සංඛ්යා ලේඛන වර්ගීකරණයනාගරික ලේඛනාගාරයේ තාක්ෂණයන් ක්රියාත්මක කිරීම

ලිපි ලේඛන හා වීඩියෝ මෙම එකතුව නගර ශක්තිමත් වැඩසටහන, Golgi Alvarez විසින් නිර්මාණය හා සංවර්ධනය, වාර්තා චිත්රපටය systematization අනුරූප වේ.

වැඩසටහන් සහ යෙදීම් මෙම වැඩසටහන සකස් කරන ලද රටෙහි නීතිමය, කාලීන හා කාර්ය පටිපාටික සන්දර්භයට අනුකූල වේ.

මෙම මාධ්යය තුළ පිළිගැනීමක් ලෙස ප්රජාතන්ත්රවාදය ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ඔවුන් ප්රවර්ධනය කරනු ලැබේ.

පිළිතුරක් තබන්න

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ස්පෑම් අඩු කිරීම සඳහා Akismet භාවිතා කරයි. ඔබේ ප්රතිචාර දත්ත සැකසූ ආකාරය ඉගෙන ගන්න.