සිද්ධි ලියාපදිංචිය

යටිතල පහසුකම් වල 2020 වර්ෂය

සඳුදා, ඔක්තෝබර් 12, 2020 - බ්රහස්පතින්දා, ඔක්තෝබර් 15, 2020

8: 00am - 5: 00pm

යටිතල පහසුකම් සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම් සහ මෙහෙයුම් පිළිබඳ ලෝකය තුළ ප්රධාන විධායක නිලධාරීන්ගේ ගෝලීය රැස්වීමක් 2019 සම්මන්ත්රණය වේ.

සිද්ධි ස්ථානය


වැන්කුවර්

උත්සව ගාස්තු

නිදහස්