සිද්ධි ලියාපදිංචිය

SPAR 3D එක්ස්පෝ සහ සමුළුව

බදාදා, Jun 3, 2020 - සිකුරාදා, Jun 5, 2020

8: 00am - 5: 00pm

The leading vendor-neutral event focused on 3D sensing, processing and visualization tools and systems including SLAM, wearables, sensors, big data, AR/VR, printing and autonomous technologies. 1,000+ attendees as part of 2,500 total delegates at the collocated expo. www.spar3d.com

සිද්ධි ස්ථානය

මැක්කෝමික් පෙදෙස
චිකාගෝ, IL

උත්සව ගාස්තු

නිදහස්